Disclaimer

Van toepassing op communicatie middels de website, offertes, orderbevestigingen, tekeningen en op alle overige correspondentie van SkyLine Dakkapel.

De informatie in offertes, orderbevestigingen, e-mailberichten of op een elektronische gegevensdrager is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde of door SkyLine Dakkapel/Beers Bouwproducten BV genoemde belanghebbende; verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien informatie is ontvangen door een persoon waar de informatie niet voor is bestemd, wordt diegene vriendelijk verzocht de informatie te vernietigen en de afzender te informeren. Door de elektronische verzending van e-mailberichten en de daarbij horende wettelijke bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie welke is verzonden per digitale post. Wij vertrouwen erop dat verzonden gegevens in goede orde worden ontvangen, maar wijzen erop dat eventuele beschadigingen en/of afwijkingen niet kunnen leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid onzerzijds.

Voor het gebruik van door ons verstrekte tekeningen, offertes en andere door ons opgestelde informatie en gegevens gelden de volgende voorwaarden:

1. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen, behoudens aanvullingen, ten behoeve van uw eigen werkzaamheden.
2. Indien gegevens worden gebruikt in schrijven, bestekken of andere door derden opgestelde documenten dient u zich te houden aan bronvermelding.
3. De verstrekte informatie mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het betreffende project.
4. Externe gebruikers / derden kunnen SkyLine Dakkapel/Beers Bouwproducten BV nimmer aansprakelijk stellen indien gegevens van producten nog niet als definitief zijn aangeboden.
5. De bewaking voor latere wijzigingen door SkyLine Dakkapel/Beers Bouwproducten BV ten opzichte van door haar reeds geleverde bestanden ligt geheel bij de externe gebruikers.
6. Tenzij nadrukkelijk omschreven dat verantwoordelijkheden worden genomen is SkyLine Dakkapel/Beers Bouwproducten BV niet aansprakelijk voor mogelijke directe of indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade, ontstaan ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de verstrekte informatie.
7. Indien een ander dan de geadresseerde correspondentie ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij/zij wordt verzocht SkyLine Dakkapel/Beers Bouwproducten BV onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en de correspondentie te vernietigen.
8. Indien u problemen ondervindt door hierboven genoemde voorwaarden dient u contact op te nemen met SkyLine Dakkapel/Beers Bouwproducten BV om knelpunten te overleggen.


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN:

DOWNLOAD

De ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van SkyLine Dakkapel/Beers Bouwproducten BV gelden vanaf 1 januari 2014 en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orders en leveringen.